HARIDUSASUTUSED

Anname võimaluse!

Nii mõnigi tudeng on seisnud silmitsi tõsiasja ees, et õppemaksu tasumine käib mingil hetkel üle jõu ning seetõttu ootab ees konflikt õppeasutusega või isegi õppetööst eemaldamine ja eksmatrikuleerimine.

Abi Kapital Grupp OÜ on töötanud välja haridusasutustele toote, mis on kasulik ka tudengitele, kuna säilib võimalus jätkata õppetööd ja vältida eksmatrikuleerimist. Nimetatud toote on heaks kiidetud ka erinevate ülikoolide üliõpilasliitude poolt.

Abi Kapital Grupp OÜ refinantseerimistoote üks eesmärkidest on, et kooli alustanud õpilased ei peaks makseraskuste tõttu kooli pooleli jätma. Abi Kapital Grupp OÜ refinantseerib õpilaste võlakohustused koolidele ning õpilased saavad jätkata õpinguid täites vastavalt oma võimetele sõlmitud maksegraafikut Abi Kapital Grupp OÜ ees. Abi Kapital Grupp OÜ ei ole inkassofirma. Maksegraafiku kõik tingimused on eelnevalt kooskõlastatud koolidega!


Abi Kapital Grupi pakutavate finantsteenuste abil refinantseeritakse õppevõlgnevused ülikoolidele, mille tulemusena säilib ülikoolide likviidsusvõime ning tudengite arv. Tudengid saavad jätkata oma õppetööd, kuna neile on loodud võimalused oma kohustuste täitmiseks ülikooli ees. Abi Kapital Grupp OÜ on paindlik koostööpartner pakkumaks oma finantsteenuseid, mis võivad olla abiks nii ülikoolide äritegevuse finantsriskide maandamisel kui tudengil oma igapäevaelu finantsküsimuste probleemivabal korraldamisel.


Abi Kapital Grupp OÜ toode võimaldab haridusasutustel täita järgmisi eesmärke:

 • debitoorsete võlanõuete kohest refinantseerimist e. nende muutmist rahalisteks vahenditeks; ei pea jälgima maksegraafikuid ning ei pea kandma maksegraafiku katkemise riski
 • ebatõenäoliselt laekuvate arvetega seotud makseriski minimeerimist
 • likviidsuse parandamist ning rahavoogude planeerimise lihtsustamist
 • finantskohustuste vähenemist bilansis
 • kliendisuhete parandamist ja säilitamist
 • kulude kokkuhoidu võlanõuete realiseerimisel (puuduvad kohtukulud)

Abi Kapital Grupp OÜ toode võimaldab üliõpilastel:

 • tasuda võla osamaksete kaupa vastavalt oma reaalsetele pakutud võimalustele
 • Üliõpilase maksejõulisus ei halvene, kuna saab ise otsustada oma rahavoogude üle
 • Maksegraafiku sõlmimisel ei nõuta lisatagatisi, käendusi
 • Üliõpilast ei märgita avalikesse andmebaasidesse (www.krediidiinfo.ee jne), ning ei rakendada muid meelevaldseid operatsioone, mis on tavapärane võlgade sissenõudmisega tegelevale ettevõttele
 • Üliõpilasel jääb alles võimalus saada pankadelt kodulaenu, tarbimislaenu ning muid finantstooteid
 • Suhtumine kliendi ega ka Abi Kapital Grupp OÜ vastu ei halvene, kuna Abi Kapital Grupp OÜ menetlus ei ole agressiivne ja maksegraafiku sõlmimine ei ole õpilastele kohustuslik
 • Üliõpilane saab ülikoolis edasi õppida vaatamata tekkinud makseraskustele

Lisaks õppevõlgnevustele on kasutavad haridusasutused Abi Kapital Grupp OÜ teenuseid ka üliõpilaste ühiselamukulude (sh raamatukogukulude) refinantseerimiseks ja optimeerimiseks